И лесното може да бъде трудно, ако не знаеш пътя!

За нас

Кои сме ние?

    

 

Процедура BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България ”
Номер на договор за безвъзмездна финанова помощ BG161PO003-2.4.02 – 0063 / 07.10.2013г.
Бенефициент: Сдружение „КЛЪСТЕР БГ АВТОПАРК”
Наименование на проекта: “Развитие и популяризиране на малки и средни фирми в областта
на Флийт Мениджмънта в България”
Проектът е получил финансиране от Европейски фонд за регионално развитие чрез
Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността българската икономика" 2007-2013

Сдружение Kлъстер  БГ Автопарк е създаден в началото на 2013 година, с идеята да обедини фирми със сходни и
допълващи се по своя предмет дейности. 

Сдружение Клъстер БГ Автопарк е създадено с цел предлагане на пълен комплект от услуги и цялостни решения свързани с управлението, контрола и поддръжката на фирмен и частен автопарк.

Какво предлагаме?

Управление, контрол и поддръжка на автопарк.

За клиенти с лични автомобили, Сдружението предлага: 

• Индивидуален подход при обслужването, включващ оценка и препоръка при неговата експлоатация;
• Богата гама от сервизни и козметични услуги, предлагани на преференциални цени от Фирмите членове в Сдружението;
• Водене на отчетност и регистрация пред всички държавни регулатори и застрахователни компании, необходими за поддържане на изрядна документация на автомобила;
• Услуга „pick up and delivery”, включваща транспортиране на автомобила в удобно за клиента време и място от наш представител, извършване на съответната услуга и връщането на посочен адрес от клиента.

За фирми и организации със собствен автопарк, Сдружението предлага:
• Цялостен преглед, оценка и изготвяне на предложения за оптимизиране на управлението и експлоатацията на автомобилите;
• Изготвяне на индивидуални оферти за монтаж, поддръжка и годишен абонамент на GPS наблюдение за товарни и лекотоварни автомобили.
• Ефективна услуга „pick up and delivery” за гаранционни и извънгаранционни автомобили, включваща транспортиране на автомобила в удобно за клиента време и място от наш представител, извършване на съответната услуга и връщането на посочен от клиента адрес.
• Архив на информацията и документацията на автомобилите, изготвяне на месечни и годишни отчети за разходи, съхранение и отчетност на пътни книжки, отчети за гориво и смазочни материали, консултиране при подготовка и администриране на договори с доставчици на услуги.
• Водене на отчетност и регистрация пред всички държавни регулатори, необходими за поддържане на изрядна документация на автомобила.
• Консултиране и съдействие при продажбата на амортизирани автомобили, избор на нови превозни средства и изготвяне на бъдеща оценка на различните модели при тяхната продажба на вторичния пазар.

За нашите корпоративни клиенти предлагаме специални оферти за личните автомобили на служители. Услугата се предлага на служителите под формата на социален пакет, с цел осигуряване на спокойствие и сигурност за личните им автомобили и усещане за загриженост от страна на работодателя.

Нашата цел е да ви спестим нерви и време в грижата за Вашия автопарк/личен автомобил и в същото време той да бъде обслужен качествено.

БГ Автпарк предлага за продажба употребявани автомобили :
- върнати от оперативен лизинг
- оставени поради невъзможност за обслужване на финансови задължения
- автомобили от автопарк на наши клиенти, възложени за продажба следствие на закупени нови
Автомобилите са обслужвани с абонаментен договор от нас и са с доказан произход, реално техническо състояние,
история за извършваните сервизни услуги и реален пробег.
Извън наличните автомобили предлагаме консултиране и съдействие при закупуване на автомобил от друг доставчик
избран от клиента:
- контакт и договаряне с продавача
- оглед на място и сервиз
- пълна диагностика и препоръки
- договаряне на цена и съдействие за изготвяне на всички документи за покупко-продажба
- регистриране на автомобила в съответните държавни институции и застрахователни компании
- последващо сервизиране и абонаментно обслужване
Гаранция за реално техническо състояние и ясен произход на всеки автомобил.

Механизъм и процес за извършване на услугата:

Специалист техническо обслужване
(Технически отдел за мониторинг на поръчката)
Клиент→ Служител работа с клиенти→Технически сътрудник
(център за приемане на поръчката)→(логистика за извършваната услуга)
Доставчик на услугата (по избор на клиента или препоръчан от нас)

Което Ви позволява:

Лесно управление на процеса – комуникацията за възлагане, осчетоводяване и администриране е ограничена до едно лице за контакт.
Лесен и достъпен контрол на процеса – онлайн, регулярни и текущи справки за извършваните услуги.
Лесен начин за бюджетиране поддръжката на автопарка за кратък, среден и дългосрочен период.
Лесно счетоводство, чрез унифициране на ценово и документално водене на процеса по обслужване на автопарка.
Лесен начин на разплащане за извършените разходи, посредством едно плащане за няколко вида услуги.
Лесно управление на автопарка – без ангажимент на служителите и нарушаване изпълнението на служебните им задължения.